A www.plasztikaesztetikamagazin.hu weboldal
általános szerződési feltételei

A https://www.plasztikaesztetikamagazin.hu címen elérhető honlap célja, hogy azon az azt üzemeltető Szolgáltató és a Szolgáltatást igénybe vevő (Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) egymás egyidejű, fizikai jelenléte nélkül kössenek a honlapon megjelölt Szolgáltatás vagy Termék értékesítésére irányuló szerződést.
A Szolgáltató megnevezése, elérhetősége:

cégnév: Plasztika Esztétika Média Kft.
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Attila utca 3.
cégjegyzékszám: 13-09-216165
adószám: 27479852-2-13
telefonszám:+36 70 451 9605
kapcsolattartó: Hajma Mónika Alexandra
e-mail cím: [email protected]

A Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett Szolgáltatást igénybe vevő (Ügyfél) között létrejött valamennyi szerződésre – a Felek írásban létrejött, ellenkező tartalmú egyedi szerződése hiányában – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő általános szerződési feltételeit (ÁSZF) a https://www.plasztikaesztetikamagazin.hu internetes oldalán teszi hozzáférhetővé.
A Szolgáltatás és a Szolgáltatási Jogviszony
A Szolgáltató a webáruházában (a továbbiakban: webshop) kínált szolgáltatásokhoz (rendezvény) és termékekhez (magazin) kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait magyar nyelven lehet igénybe venni, a https://www.plasztikaesztetikamagazin.hu webcímen működő internetes áruházban, kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
A Szolgáltató által értékesített magazin adatai:
Elnevezés: Plasztika Esztétika Magazin
Kiadó: Plasztika Esztétika Média Kft.
Weboldal: https://plasztikaesztetikamagazin.hu

Az Ügyfél az értékesített szolgáltatásokat a https://plasztikaesztetikamagazin.hu weboldalon az értékesített termékeket a „magazin rendelés” menüpontban érheti el.
A weboldalon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek szállításával kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek az Ügyfelet terhelik, kivéve a személyes átvétel esetét vagy ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként a Szolgáltató nem rendelkezik másképp vagy pedig az adott szállítási módnál nem merül fel szállítási,- vagy postaköltség.

A weboldalon történő értékesítés során a feltüntetett árak vonatkozásában Szolgáltató jogosult akciót hirdetni, a kedvezményes vásárlási feltételeket és ezzel kapcsolatos határidőket minden esetben a Szolgáltató az adott terméknél vagy szolgáltatásnál köteles feltüntetni.
A weboldalon keresztül értékesített előfizetések, előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolt kiadvány csomagok, továbbá a termékek és a szolgáltatások megvásárlását igazoló voucherek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.
Az Ügyfél, amennyiben a webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles a jelen ÁSZF előírásait elfogadni, melyet a kosár első lépésénél jelölő négyzet bejelölésével tehet meg.
Az Ügyfél regisztrációval vagy regisztráció nélkül is jogosult a weboldalon történő vásárlásra.
A regisztráció során a Fogyasztó megadja a vásárláshoz szükséges adatait, melyeket a későbbiekben szabadon módosíthat.
Amennyiben az Ügyfél igénybe veszi a regisztrációt, megteheti a vásárlás folyamatában vagy a Regisztráció menüpontra kattintva a regisztrációhoz szükséges adatlap kitöltésével. Az Ügyfél az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációhoz és a teljesítéshez szükséges adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.
Az adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót kérjük, figyelmesen olvassa el. Az Adatvédelmi Tájékoztató a https://www.plasztikaesztetikamagazin.hu oldalon elérhető.
A szerződéskötés
A megrendelés Ügyfél részéről történő véglegesítésével az Ügyfél szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata akkor válik hatályossá, ha az a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik.
Amennyiben az Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre.
Az Ügyfél a weboldalon történő vásárlás során a kiválasztott szolgáltatást, illetve terméket először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási mód kiválasztásával és a szállítási adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadásával azokat megrendeli.
A Szolgáltató a szerződéskötésre irányuló jognyilatkozat (megrendelés) megérkezését elektronikus úton a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 24 órán belül feldolgozza és visszaigazolja az Ügyfél felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató annak meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett rendezvény időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.
A weboldalon keresztül leadott és a Szolgáltató által már visszaigazolt megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.
A szerződés határozott időre jön létre és a teljesítéssel megszűnik. A szerződés egyéb megszűnési okait a II.C. pont tartalmazza.
A megrendelés visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma a Szolgáltató által iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.
Fizetési módok

A fizetés a Simple Pay online bankkártyás fizetési rendszer igénybevételével történhet.
Az online bankkártyás fizetés a SimplePay által biztosított bankkártya-elfogadási módozat, amely alapján a vevő a tranzakció során megadott bankkártya adataival online bankkártyás fizetés indítását kezdeményezheti.

A SimplePay fenntartja magának a jogot, hogy az elfogadott kártyák körét egyoldalúan meghatározhassa. A SimplePay jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express.
A szerződés megszűnésének esetei
A szerződés annak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítésével megszűnik.
Elállás és felmondás
Ügyfél a termék vagy a szolgáltatás igénybevételére jogosító értesítés kézbesítése vagy voucher kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől,
Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék/szolgáltatás igénybevételére jogosító értesítés kézbesítésre vagy voucher kézhezvétele napja közötti időszakban is gyakorolhatja,
Amennyiben a szerződés megkötésére az Ügyfél tett ajánlatot, őt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.,
Amennyiben a teljesítés a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból marad el, úgy Ügyfelet érdekmúlás esetén megilleti a elállás joga.
Ügyfél elállási vagy felmondási jogának érvényesítése esetén az elállási vagy felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a Szolgáltató székhelyére címzett postai küldemény vagy az [email protected] e-mail címre címzett elektronikus levél útján eljuttatni.
Ha az elállás vagy felmondás következtében visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredően sérült meg, a Szolgáltató követelheti kárának megtérítését.
Ügyfelet terhelik az elállási jog vagy felmondási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek. Ennek értelmében a Szolgáltató az Ügyfél által utánvéttel visszaküldött csomagokat nem veszi át.
Az elállás vagy felmondás joga nem gyakorolható a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Korm.r. 29. §-ban foglalt esetekben, így különösen
– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel vagy szolgáltatással,
– lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
– hírlap, folyóirat, magazin és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével,
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.
Ügyfél jogszerű elállása vagy felmondása esetén a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, feltéve, hogy az elállással vagy felmondással érintett terméket Ügyfél a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja azzal, hogy Ügyfelet többletköltség akkor sem terhelheti.
Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül sértetlen állapotban, továbbá a számla, vagy annak másolatával együtt visszaküldeni vagy átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Ügyfelet terheli.
D) Szállítás
a) Házhozszállítás
A megrendelt termékek vagy szolgáltatás igénybevételére jogosító fuvarozó közreműködésével kerülnek kézbesítésre. A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra.
b) Szállítási feltételek, határidők
Az Ügyfél által kiválasztott termékek szállítását a Szolgáltató a raktárán lévő készletből teljesíti. A szállítás várható időpontja a megrendelést visszaigazoló e-mailben rögzíti a Szolgáltató azzal, hogy a raktáron lévő termékek kiszállításáról, illetve átvételének lehetőségéről, 1-20 munkanapos határidővel gondoskodik.
Teljesítés meghiúsulása a Szolgáltató oldalán
Amennyiben a teljesítés a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból marad el, úgy Ügyfelet megilleti a elállás joga, amely esetben a II. C. pont rendelkezései irányadók.
d) Sikertelen kézbesítés
Sikertelen kézbesítésről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld, Ügyfél pedig ezt követően 15 napon belül nyilatkozhat, hogy
– a termék újbóli kiküldését kéri, ebben az esetben az újraküldés költségei minden esetben Ügyfelet terhelik, vagy
– a megrendelt termékre nem tart igényt, arról lemond, ebben az esetben – amennyiben az elállásra vonatkozó határidő már lejárt – a termék vételára nem kerül visszatérítésre Ügyfél részére.
E) Hibás teljesítés
A Szolgáltató a megrendelt termékekre a Ptk. rendelkezései szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell a Szolgáltatót postai vagy elektronikus úton megküldött levél útján (a Szolgáltató elérhetőségeit ld. I. pont). Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.
Amennyiben Ügyfél olyan terméket kap kézhez rendelése kézbesítése során, amelyet nem rendelt meg, úgy a hibás teljesítésről 14 napon belül tájékoztatni köteles Szolgáltatót postai vagy elektronikus úton megküldött levél alapján (a Szolgáltató elérhetőségeit ld. I. pont).
A meg nem rendelt sértetlen állapotú termékek elszállítását Szolgáltató saját költségén fuvarozó közreműködésével teszi meg. Szolgáltató raktáron lévő és Ügyfél által megrendelt, de még nem kézbesített termék(ek) kiszállítását ezzel egyidőben díjmentesen lebonyolítja. Az ügymenettel kapcsolatosan Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, aki ha a fenti ügymenettől eltér és ebből saját költsége származik, azt Szolgáltató nem téríti meg.
F) Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Ügyfelet, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– Ügyfél számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért,
– Ügyfél internet használata során Ügyfél számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felől érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed,
– Szolgáltató érdekkörén kívül álló elkerülhetetlen, előre nem látható ok (háború, természeti katasztrófa), amelyek a teljesítést ellehetetlenítik – ezen esetben a felek a szerződés jogi lehetetlenülésére tekintettel a szerződés megszűnésének jogkövetkezményeit alkalmazzák.
– Ügyfél által leadott megrendelés időpontjától függetlenül a Szolgáltatót terhelő teljesítési kötelezettség időpontjában fennálló járvány, akkor is, ha annak következtében a teljesítés nem lehetetlenül, de az a Szolgáltatótól nem várható el, mert a megszokott teljesítési időt legalább 20 munkanappal meghosszabbítaná – ezen esetben a felek a szerződés megszűnésének jogkövetkezményeit alkalmazzák.

III. Adatok helyessége és panaszkezelés
Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek, szolgáltatások ára, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók.
Ügyfél panaszával közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhat, a panasz kivizsgálásának határideje a Szolgáltató részéről 30 nap. Amennyiben Ügyfél a panaszkivizsgálás eredményével nem ért egyet és fogyasztónak minősül, egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján illeti meg a panaszok intézése. Egyebekben Ügyfelet a Ptk-ban biztosított jogok illetik meg.
Panaszával Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
IV. Adatvédelem
Az adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Tájékoztató a https://plasztikaesztetikamagazin.hu weboldalon elérhető.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltató a weboldalán közzétett adatokkal eleget tesz.
Ügyfél a megrendelés megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy:
a) Szolgáltató a megrendeléshez, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, továbbá amennyiben Ügyfél ezen adatokon felül további adatokat is önként megadott, úgy ezen adatok összességét a teljesítés és a teljesítés érdekében szükségessé váló kommunikáció céljából a jogszabályokkal összhangban és annak megfelelő tartamban kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa,
b) a Szolgáltató az Ügyfél, vagy amennyiben Ügyfél rendelkezésére a Címzettnek kell teljesíteni, úgy a Címzett egyes személyes adatait (név, címadatok) is, a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult fuvarozó vagy postai szolgáltató, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket Ügyfél mint adatkezelő utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében Ügyfelet vagy Címzettet megkeressék;
Ügyfél mint adatkezelő a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések adatfeldolgozói, ügyfél vagy címzett adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (679/2016/EU Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel.
Az adatfeldolgozók mindenkori listája elérhető a https://www.plasztikaesztetikamagazin.hu honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban.
V. Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részeit alkotják az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet Ügyfél kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott termék és/vagy szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen termék és/vagy szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététel hatályosul. Ügyfél mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett – nyilvánosságra hozza a https://www.plasztikaesztetikamagazin.hu weboldalán. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) Ügyfél a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja. A jelen ÁSZF-nek Ügyféllel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldal útján gondoskodik.

Hatályos: 2022.05.01