www.plasztikaesztetikamagazin.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

I. BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az adatkezelés a fenti kötelező érvényű és közvetlen hatállyal bíró uniós jogszabályon kívül a Magyarország területén hatályos és az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi jogszabályokkal összhangban történik:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről;
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdései-ről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény, továbbá a
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet képezi.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással, amelyet magunkra nézve kötelezőnek fogadunk el, e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni az Adatkezelő honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.
II. ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ
A) AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
cégnév: Plasztika Esztétika Média Kft.
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Attila utca 3/a
cégjegyzékszám: 13-09-216165
adószám: 27479852-2-13
telefonszám:+36 70 451 9605
kapcsolattartó: Hajma Mónika Alexandra
e-mail címe: [email protected]
honlap: www.plasztikaesztetikamagazin.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő)
B) ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő irányítása alatt jár el, személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezel, kivéve, ha őt bármely jogszabály az ettől való eltérésre kötelezi. Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.
Adatfeldolgozók:
1. OTP MOBIL KFT.
Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység
Tudomásul veszem, hogy a Plasztika Esztétika Média Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Attila utca 3/a adatkezelő által a www.plasztikaexpo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail cím, számlázási cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
2. Complexpress Logisztika Kft.
Raktárlogisztikával és csomagolással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek út 13-15.
Telefonszáma: +36 70 605 1325
Elérhetősége: [email protected]
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru csomagolásában és kiszállító partner(ek)nek történő átadásában.
Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, szállítási címét és telefonszámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. $ (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
3. KBOSS.hu Kft (számlázz.hu)
Számlázással kapcsoaltos adatfeldolgozói tevékenység
Elérhetősége: [email protected]
Adatvédelmi tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
4. MailChimp.com
Elektronikus üzenetküldéssel kapcsoaltos adatfeldolgozói tevékenység
C) AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
a) Adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevétele
Az Adatkezelővel mint szolgáltatóval történő szerződéskötéshez, szolgáltatásai igénybevételéhez alapvető személyes adatok megadása szükséges. Az Adatkezelő a tudomására jutott és az érintett személyével és egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezel és csak az arra jogosultaknak ad át.
b) Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
Az Adatkezelő alapvetően hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, ilyen esetben a személyes adataikezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
Az Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
c) Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés, az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv., kizárólag az Adatkezelő által végzett szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok kezelése vonatkozásában:
az érintett személyi adatai esetén az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
a szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés az Érintett által kezdeményezett Szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk 1.b. pontja alapján
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)
az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfatv. 159.§ és 169.§ alapján
a szolgáltatás kiskorú általi igénybevétele esetén a Ptk. 2: 12. § (1) és 2: 14. § (1) alapján
d) A kezelt adatok köre: a közvetítői szolgáltatást igénybe vevő érintett adatainak kezelése
Az adatkezelésre az Adatkezelő által nyújtott közvetítői szolgáltatások igénybevételével összefüggésben kerül sor.
e) Az adatkezelés időtartama
A szerződés teljesítéséig, jogos érdek és jogi kötelezettség teljesítéséhez való megfelelés időtartamáig kezeljük az ehhez szükséges adatokat. A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő részére átadott személyes adatok tárolására a vonatkozó jogszabályban előírt időtartam a meghatározó.
f) Jogos érdek
Az Adatkezelő az érintett adatainak kezelését jogos érdekből is végezheti.
g) Az érintett jogainak elősegítése
Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.
IV. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELŐ HONLAPJÁN (TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL)
A) Az adatkezelés célja
A honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
B) Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
C) A kezelt adatok köre
Dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
D) Az adatkezelés időtartama
A honlap megtekintésétől számított 90 nap.
E) Általános tájékoztatás a sütikről
A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.
A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév- érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője, vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
Tájékoztatás az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról: A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
látogató által használt IP cím;
a böngésző típus;
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
látogatás időpontja;
a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás;
kattintás.
A honlapon alkalmazott sütik
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezeléscélja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Teljesítményt biztosító sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.
F) Adattovábbítás
A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.
A portál egyes részei partnerünk, a Google reCAPTCHA szolgáltatását használják az ún. robotok kiszűrése érdekében. A felhasználó ellenőrzésével járó adatkezelésről a Google tud tájékoztatással szolgálni: https://www.google.com/intl/hu/policies/
V. WEBÁRUHÁZI REGISZTRÁCIÓ ÉS VÁSÁRLÁS
A www.plasztikaesztetikamagazin.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra.
A) Az adatkezelés célja
A webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
A megrendelés teljesítésének feltétele a felhasználó kapcsolattartási és számlázási azon adatainak megadása, amelyek a kapcsolattartáshoz és számlázáshoz szükségesek.
Vásárolni csak regisztrált felhasználóként lehetséges. Rendszeres vásárlók elkerülhetik minden alkalommal személyes adataik megadását, ha regisztrációs profilt hoznak létre. Amennyiben a felhasználó a regisztrációs profillal belépve vásárol, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki. A regisztrációs folyamat során lehetőség van direkt marketing célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz hírlevélre feliratkozni. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a hírlevéllel kapcsolatos előírások szerint is kezeljük az adatait.
B) Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
C) A kezelt adatok köre
Azonosítószám, megszólítás, vezeték- és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, a vásárlás adatai (rendelési szám, dátum, szállítási mód, számla összege, szállítási és számlázási cím, vásárolt termék, a vásárlás értéke).
D) Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. A regisztrációs adatokat és a direkt marketing célú adatokat a visszavonás kéréséig kezeljük. Webáruházi vásárlás esetén az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év (kivéve a megszólítás, születési dátum, e-mail cím, telefonszám adatokat, ezeket visszavonási kezeljük).
E) Az adatok törlése és módosítása
A elhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni A felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve a Saját fiók menüben; vagy az adatkezelő elérhetőségein. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
F) Az adatok tárolási módja
Elektronikus.
G) Adattovábbítás
A termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerül a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke, egyedi csomagazonosító szám az MPL Magyar Posta futárszolgálata felé.
VI. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL KÜLDÉSE
Az Adatkezelő elektronikus hírlevélben általános tájékoztató és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik regisztráltak vagy vásároltak a www.plasztikaesztetikamagazin.hu weboldalon, és elfogadták az adatkezelési tájékoztatót.
A) Az adatkezelés célja
Szakmai ismertetők, illetve reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk hírlevelet küldeni. Az érintett a hírlevélről bármikor, következmények nélkül leiratkozhat.
B) Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása.
C) A kezelt adatok köre
E-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, irányítószám, település, név, nem, életkor, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, telefonon, postai úton. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
D) Az adatok törlésének határideje
Visszavonásig (a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét) Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
E) Adattovábbítás
Az Adatkezelő az alábbi adatokat (név, cím, irányítószám, e-mail cím) adatfeldolgozás céljából továbbítja a Complexpress Logisztikai Kft. részére.
VII. POSTAI ÚTON ÉRKEZŐ MARKETING ANYAGOK
Adakezelő postai úton általános tájékoztató és direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot több féle módon lehet adni, regisztrációs folyamatok során, vagy személyesen bejelentkezéskor, vagy www.plasztikaesztetikamagazin.hu honlapon található űrlapon.
A) Az adatkezelés célja
Reklámot is tartalmazó marketing anyagok, prospektusok küldése az érdeklődők részére. Tájékoztatjuk, ha postai úton szeretne marketing anyagot kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk postai úton marketing tartalmú levelet, prospektust küldeni.
B) Az adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása.
C) A kezelt adatok köre
E-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, irányítószám, település, név, nem, életkor, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, telefonon, postai úton.
D) Az adatok törlésének határideje
E) Adattovábbítás
Az Adatkezelő az alábbi adatokat (név, cím, irányítószám) adatfeldolgozás céljából továbbítja a Posta megfelelő osztálya részére.
VIII. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratokrendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
IX. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
A) Tájékoztatás az érintett jogairól
A Rendelet 15-20 cikkei alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében
a személyes adatokhoz hozzáférjen;
a személyes adatok helyesbítését kérje;
a személyes adatok törlését kérje;
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Adatkezelő jelen Tájékoztatáóban megadott elérhetőségeire küldheti el.
B) Hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.
C) Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a pontatlan személyes adatokat valamint, kiegészíteni a hiányos személyes adatokat.
D) A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség;
ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
ha a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Az adatot az Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
E) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
F) Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
G) A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ilyenkor a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
H) Az adathorzozhatósághoz való jog
az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
I) Jogorvoslat
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: [email protected]